Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Odgovorna uradna oseba: Irena Urankar, direktorica
Datum prve objave kataloga: 12. 2. 2019
Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.azm-lu.si
Druge oblike kataloga Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu na našem sedežu.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Andragoški zavod Maribor  – Ljudska univerza je javni zavod za izobraževanje odraslih.

Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih in na podlagi Odloka o ustanovitvi  opravlja naslednje dejavnosti:

P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.4 Posrednješolsko izobraževanje
P 85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
P 85.421 Višješolsko izobraževanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.530 Dejavnost vozniških šol
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85 600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
J 58 110 Izdajanje knjig
J 58 190 Drugo založništvo
J 58 290 Drugo izdajanje programlja
J 62 090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 62 010 Računalniško programiranje
J 62 020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

M 72 200 Raziskovana in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 70 210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 73 200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 73 1 Oglaševanje
M 74 300 Prevajanje in tolmačenje
N 82 190 Fotokopiranje, priprava dokumentacije in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82 300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
N 82 990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R 91 011 Dejavnost knjižnic
R 91 012 Dejavnost arhivov
R 93 299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 96 090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Organigram organa

organigram Zavoda
Seznam vseh drugih organov s področja dela

Svet zavoda
Člani Sveta zavoda Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze:

 

 

 •  Ramona Arnuš, predsednica Sveta Zavoda, predstavnica ustanoviteljice
 • Andrej Božin, predstavnik ustanoviteljice
 • Zdenka Petermanec, predstavica udeležencev izobraževanja
 • Mateja Pihlar, predstavnica delavcev Zavoda
 • Katja Volarič, predstavnica delavcev Zavoda

Andragoški zbor

Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega Zavoda. Obravnava naslednje naloge:

 • strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov,

 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah, izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela,

 • daje mnenje o imenovanju direktorja,

 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa.

Vodja andragoškega zbora, odgovorna za dajanje informacij: Irena Urankar, direktorica, tel.: 02 234 11 11; e-pošta: irena.urankar@azm-lu.si

Strokovni aktivi

Sestavljajo jih strokovni delavci: organizatorji izobraževanja in učitelji posameznih izobraževalnih področji kot:

 • Osnovna šola za odrasle,

 • Svetovalna dejavnost,

 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik ter ZIP.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij Pristojna oseba: Irena Urankar, direktorica
02/234 11 11                irena.urankar@azm-lu.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Zakoni s področja dela zavoda:

Predpisi lokalnih skupnosti

Predpisi EU

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 • postopki volitev,
 • postopek izbire kandidata za zaposlitev,
 • postopek spremembe aktov,
 • postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk /
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

   3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

   Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
   • dostop preko spleta: www.azm-lu.si
   • fizični dostop: med 8. in 16. uro na sedežu na Maistrovi 5, Maribor
   • stroškovnik:

   Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

   1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
   2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
   3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
   4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
   5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
   6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
   7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
   8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
   9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
   10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
   11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
   12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

   4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

   Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

   • informacije o posameznih izobraževalnih programih,
   • informacije o prostih mestih v izobraževalnih programih,
   • informacije o višini šolnin, vpisnin, tečajnin ter o možnostih povrnitve šolnine,
   • informacije o datumih predavanj, izpitov, tečajev,
   • informacije o različnih oblikah svetovalne podpore pred, med in po zaključenem izobraževanju,
   • informacije o možnostih za načrtovanje kariere v najširšem pomenu besede,
   • informacije o razpisih,
   • informacije o izpitih,
   • informacije o projektih,
   • informacije o prehodnosti med različnimi programi formalnega izobraževanja,
   • informacije o načinih in postopkih vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

   Izbrano za vas

   Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
   Dostopnost